BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Rozporządzenie w sprawie BIP
  Statut
  Akty prawne
  ∴ Uchwały Zarządu
  ∴ Uchwały Zgromadzenia
  ∴ Opinie RIO
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Władze Związku ZGWM
  Kontakt
  Podaj nazwę
  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statut

S T A T U T
 
ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO - MAZURSKICH
 
 
 
Część I
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
§ 1.
 
            Związek komunalny powołany przez Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur nosi nazwę: Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.
 
§ 2.
 
Siedzibą Związku jest miasto Olsztyn.
 
§ 3.
 
W skład Związku wchodzą:
           
            Gminy:
                        Janowo, Braniewo, Sorkwity, Srokowo, Lubomino, Małdyty, Świętajno, Grunwald, Lidzbark Warmiński, Pasym, Banie Mazurskie, Kiwity, Barciany, Górowo Iławeckie, Dźwierzuty, Bartoszyce, Godkowo, Purda, Rozogi, Gietrzwałd.
 
            Miasta:
                        Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Barczewo, Zalewo, Reszel, Szczytno, Jeziorany, Bisztynek, Biała Piska, Mrągowo, Bartoszyce, Giżycko, Węgorzewo, Działdowo. Frombork, Korsze.
 
§ 4.
 
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
 
§ 5.
 
Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 
§ 6.
 
Związek posiada osobowość prawną.
 
 
Część II
           
 
ZADANIA ZWIĄZKU
 
 
§ 7.
 
Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych przekraczające ich możliwości organizacyjne, a w szczególności:
 
1.    Przygotowuje i koordynuje opracowanie ogólnej koncepcji i rozwoju gmin Związku.
2.    Promuje walory turystyczne regionu.
3.    Prowadzi wspólne inwestycje w zakresie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, telekomunikacji i turystyki.
4.    Prowadzi działalność gospodarczą mającą na celu pomnożenie majątku Związku i zasobności zrzeszonych w nim gmin.
5.    Propaguje proekologiczne metody produkcji rolnej.
6.    Utrzymuje obiekty i urządzenia Związku.
7.    Reprezentowanie interesów gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej, podejmowanie inicjatyw i współpraca w różnorodnych  formach i strukturach w celu popierania idei samorządności.
8.    Aktywny udział w pracach związanych z podziałem administracyjnym kraju i reprezentowanie interesów gmin - członków Związku w tym zakresie.
 
§ 8.
 
Poprzez realizację swych zadań Związek wspiera ideę samorządu terytorialnego. Może w tym celu podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.
 
 
 
Część III
 
 
WŁADZE ZWIĄZKU
 
 
§ 9.
 
Władzami Związku są :
Zgromadzenie Związku
Zarząd Związku
Komisja Rewizyjna
 
                                                                       § 10.
 
1.    Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2.    W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin zrzeszonych w Związku lub ich zastępcy.
 
§ 11.
 
Do właściwości Zgromadzenia należy w szczególności :
 
1.    Uchwalenie i zmiana statutu Związku i ustalenie regulaminów.
2.    Wybór i odwołanie Zarządu oraz innych organów Związku.
3.    Tworzenie, przekształcanie i likwidacja przedsiębiorstw, zakładów oraz urządzeń Związku, wydzierżawianie lub wynajmowanie przedmiotów majątkowych Związku.
4.    Określanie zasad użytkowania i zarządzania majątkiem Związku.
5.    Zbywanie i obciążanie majątku Związku, przyjmowanie na jego rzecz darowizn, spadków i zapisów.
6.    Obejmowanie zarządów fundacji.
7.    Ustalanie budżetu Związku oraz udzielanie zgody na wydatki nieprzewidziane.
8.    Stanowienie o używaniu funduszy Związku w granicach ustawowych oraz o podziale zysków powstałych z działalności Związku.
9.    Ustalanie wysokości świadczeń na rzecz Związku.
10.Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i innych organów Związku.
11.Zatwierdzanie zmian w składzie Związku.
12.Ustalanie rodzaju i ilości stanowisk pracy w administracji Związku.
13.Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu i innych organów Związku.
14.Rozwiązanie Związku.
 
§ 12.
 
Kadencja Zgromadzenia wynosi 4 lata i jest równa kadencji rady gmin. Przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swe obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.
 
§ 13.
 
Obrady Zgromadzenia są jawne, chyba że wyłączenie jawności przyjęte zostało uchwałą Zgromadzenia, a także wówczas gdy przewidują to przepisy szczególne.
 
§ 14.
 
Gminy zrzeszone w Związku reprezentowane są w Zgromadzeniu przez jednego przedstawiciela i przysługuje im jeden głos, z wyjątkiem Gminy Olsztyn, która reprezentowana jest w Zgromadzeniu przez trzech przedstawicieli i przysługują jej trzy głosy.
 
§ 15.
 
Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większości głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
 
§ 16.
 
Członek Zgromadzenia w stosunku do uchwały Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
 
§ 17.
 
Zgromadzenie wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 
§ 18.
 
1.    Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący, a w razie potrzeby wiceprzewodniczący. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej, niż raz na pół roku.
2.    Na wniosek Zarządu lub co najmniej 10% członków Zgromadzenia przewodniczący zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
3.    Pierwszą sesję Zgromadzenia prowadzi wybrany przez Zgromadzenie przewodniczący obrad.
 
§ 19.
 
Organem wykonawczym Związku jest Zarząd składający się z 6 osób, w tym jeden przedstawiciel Gminy Olsztyn wybierany  i odwoływany przez Zgromadzenie w oddzielnym tajnym głosowaniu, spośród 3 przedstawicieli tej gminy w Zgromadzeniu.
 
§ 20.
 
Do zadań Zarządu należy w szczególności :
1.    Przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia.
2.    Wykonywanie uchwał Zgromadzenia.
3.    Gospodarowanie mieniem Związku.
4.    Kierowanie administracją Związku, mianowanie na wszystkie stanowiska kierownicze przedsiębiorstw Związku.
5.    Składanie sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku.
 
§ 21.
 
Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zgromadzenia.
 
§ 22.
 
Przewodniczący Zarządu :
1.    Organizuje pracę Zarządu.
2.    Uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia.
3.    Podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 
§ 23.
 
Do ważności dokumentu, mocą którego Związek zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, potrzebny jest obok podpisu przewodniczącego Zarządu lub jego zastępcy, podpis jednego członka Zarządu.
 
§ 24.
 
W sprawach nie uregulowanych statutem do członków Zarządu stosuje się przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym.
 
§ 25.
 
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i składa się z 7 członków, których wybiera na 4 lata i odwołuje Zgromadzenie. Przewodniczącym Komisji jest osoba wybrana spośród jej członków.
2.    Komisja Rewizyjna może zasięgać opinii osób spoza Zgromadzenia.
3.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 5 członków Komisji Rewizyjnej.
 
§ 26.
 
1.    Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdanie z działalności Związku i zamknięcie rachunków Związku złożone w Zgromadzeniu. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ponadto kontrola stanu kasy Związku przynajmniej raz na kwartał.
2.    Komisja Rewizyjna uprawniona jest do doraźnych kontroli wszelkich zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku.
3.    Komisja Rewizyjna składa raz w roku Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności i przesyła jego odpis Zarządowi.
 
                                                                      
 
Część IV
 
MAJĄTEK I GOSPODARKA
 
 
§ 27.
 
1.    Majątek Związku stanowi mienie uzyskane na drodze : umów cywilnych, decyzji administracyjnych lub w inny sposób zgodny ze statutem Związku.
2.    Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i powinien być odrębnie zarządzany.
3.    Księgowość Związku winna być prowadzona odrębnie od księgowości członków Związku.
 
§ 28.
 
Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie.
 
§ 29.
 
Dochodami Związku są:
 
1.    Dochody z majątku, zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku.
2.    Świadczenia członków Związku.
3.    Dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
4.    Wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży części majątku.
5.    Inne dochody.
 
§ 30.
 
Jeżeli dochody Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
 
§ 31.
 
Zarząd Związku układa roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku. Budżet winien być uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku obrachunkowego. Projekt preliminarza budżetowego winien być przesłany przedstawicielom gmin przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.
 
§ 32.
 
Najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd powinien złożyć Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o wszelkich innych dochodach i wydatkach Związku.
 
§ 33.
 
Wszystkie gminy wchodzące w skład Związku korzystają z urządzeń i obiektów Związku na równych prawach, w sposób określony odrębną uchwałą Zgromadzenia.
 
§ 34.
 
1.    Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.
2.    Byli członkowie Związku odpowiadają w granicach określonych w ust. 1 za wszystkie zobowiązania Związku powstałe do chwili ich wystąpienia lub usunięcia ze Związku.
 
 
 
Część V
 
ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
 
 
§ 35.
 
1.    O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.
2.    Uchwała powinna określać :
-     zadania, które Związek zobowiązuje się wykonywać za gminę na rzecz jej mieszkańców,
-     warunki szczególne od spełnienia , których Zgromadzenie uzależnia przystąpienie gminy do Związku,
-     termin przystąpienia.
 
§ 36.
 
1.    Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje Rada Gminy.
2.    Wniosek powinien zawierać :
-     deklarację rady w sprawie przystąpienia do Związku (uchwała Rady Gminy),
-     przyjęcie statutu Związku (uchwała Rady Gminy).
 
§ 37.
 
1.    Zmiana granic, podział lub połączenie gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.
2.    Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zaistniałych zmianach, o których mowa w ust.1.
 
§ 38.
 
Członkostwo w Związku ustaje w razie :
1.    Wystąpienia członka ze Związku.
2.    Usunięcia członka ze Związku.
3.    Likwidacji jednostki podziału terytorialnego (zniesienie gminy).
 
§ 39.
 
Członek Związku powinien oznajmić zamiar  wystąpienia ze Związku najpóźniej na 3 miesiące przed końcem roku obrachunkowego.
 
§ 40.
 
1.    Związek może usunąć członka tylko w razie :
-     udowodnionego działania na szkodę Związku,
-     niewykonania zobowiązań na rzecz Związku,
-     niestosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza postanowień statutu.                                                                                                                                         
2.    O usunięciu członka ze Związku stanowi Zgromadzenie.
3.    Zamiar usunięcia członka ze Związku należy oznajmić członkowi najpóźniej na 3 miesiące przed dniem zamierzonego usunięcia.
 
§ 41.
 
Występującemu, względnie usuniętemu ze Związku członkowi należy zwrócić równowartość tego co wniósł lub wpłacił na rzecz Związku. Przy zwrocie potrąca się wartość świadczeń Związku na rzecz Gminy.
 
§ 42.
 
Rozwiązanie Związku następuje :
 
1.    Gdy liczba członków spadnie poniżej połowy składu Związku w dniu jego rejestracji.
2.    Na podstawie jednobrzmiących uchwał rad gmin, co najmniej 50% rad gmin wchodzących w skład Związku, i na tej podstawie Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Związku.
§ 43.
 
W wypadku rozwiązania Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku. Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń i przedsiębiorstw Związku  mają te gminy, na obszarze których owe urządzenia, zakłady, przedsiębiorstwa się znajdują. Na przejmujących majątek ciąży obowiązek spłacenia wszystkich członków.
 
§ 44.
 
Rozwiązanie Związku odbywa się pod nadzorem komisarza, którego wyznacza organ nadzorczy.
 
§ 45.
 
Likwidatorów Związku powołuje Zgromadzenie. Do obowiązków likwidatorów należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Związku, ustalenie stanu majątku i opracowanie planu likwidacji.
 
§ 46.
 
Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.
 
§ 47.
 
Zatwierdzony plan likwidacji Związku wywiesza się w siedzibie Związku i przesyła do organów nadzoru.
 
§ 48.
 
Po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia planu likwidacji Związku członkowie przejmują przypadające im części majątku, chyba że zgłoszono wobec planu zastrzeżenia uzasadniające jego zmianę.
 
§ 49.
 
Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa się do depozytu sądowego.
 
 
 
Część VI
 
NADZÓR  NAD  ZWIĄZKIEM
 
 
§ 50.
 
Nadzór nad Związkiem sprawuje prezes Rady Ministrów i Regionalna Izba Obrachunkowa z siedzibą w Olsztynie.
 
§ 51.
 
Do zakresu i sposobu nadzoru stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm. )
 
 
 
Część VII
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
§ 52.
 
Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.
 
§ 53.
 
Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Związku.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Bartosz Sobolewski  (20.10.2003)
Dokument wprowadził(-a):  Bartosz Sobolewski  (20.10.2003)
Dokument zatwierdził(-a):  Bartosz Sobolewski  (20.10.2003)
Dokument modyfikował(-a):  Bartosz Sobolewski  (20.10.2003)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8891389 razy
^